Súhlas so spracovaním osobných údajov a fotografií na účely konzultácie na diaľku

Týmto dávam výslovný súhlas spoločnosti BLUEMEDICAL s.r.o., so sídlom Belániková 2, 841 04 Bratislava, IČO: 52 729 893, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č. 141940/B (ďalej ako „BLUEMEDICAL“) na spracovanie mojich osobných údajov z webového dotazníka pre online konzultáciu na diaľku v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt a fotografie mojej osoby, pokiaľ boli priložené k dotazníku, na účel konzultácie s chirurgom na diaľku – tento účel zahŕňa posúdenie informácií z dotazníka a fotografií a informovanie klienta zo strany BLUEMEDICAL o vhodnom zákroku ako aj poskytnutie ďalších informácií klientovi o podmienkach zákroku.

Tento súhlas je dobrovoľný, nie je podmienkou uzavretia zmluvy ani poskytnutia služieb, ak však žiadam konzultáciu na diaľku, beriem na vedomie, že nie je možná bez neho. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane informácií o právach dotknutej osoby sú na stránke www.peterziak.com.

Odvolanie súhlasu: Beriem na vedomie, že tento súhlas možno odvolať kedykoľvek zaslaním emailu na adresu info@peterziak.com s uvedením mena, priezviska a textu: „Odvolávam súhlas udelený na účely konzultácie s chirurgom na diaľku“ alebo listom s rovnakým textom zaslaným na adresu prevádzkovateľa BLUEMEDICAL s.r.o. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Znenie súhlasu

Kliknutím na odkaz súhlasím udeľuje používateľ elektronického zariadenia prevádzkovateľovi BLUEMEDICAL s.r.o. (ďalej ako „BLUEMEDICAL„) súhlas s tým, aby boli do jeho zariadenie uložené cookies, pomocou ktorých BLUEMEDICAL a iní príjemcovia uvedení v tabuľke získava a spracúva údaje na účely a na dobu uvedené v tabuľke, ktorá sa Vám rozbalí po rozkliknutí linku tu. Súhlas možno kedykoľvek odvolať, pre odvolanie súhlasu nás kontaktuje emailom na info@peterziak.com alebo upravte nastavenia v svojom zariadení. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Bližšie informácie o cookie nájdete tu.