Ochrana osobných údajov

Spoločnosť BLUEMEDICAL s.r.o., Belániková 2, 841 04 Bratislava, IČO: 52 729 893, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 141940/B (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „BLUEMEDICAL“) týmto poskytuje dotknutým osobám, vrátane  návštevníkov jej webovej lokality www.peterziak.com (ďalej len „Web“) informácie pre dotknuté osoby v zmysle čl. 13-15 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“ alebo „GDPR“). Spoločnosť je prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 bod 7 Nariadenia. 

Informácie pre dotknuté osoby podľa účely spracúvania

1. Využitie online formuláru na Webe  a/alebo telefonického/e-mailového kontaktovania 

Ak ste vyplnili webový formulár na našej stránke a/alebo ste nás kontaktovali telefonicky alebo e-mailom a požiadali ste o  informácie o zamýšľanom zákroku, súčasne s odoslaním formuláru a/alebo telefonickým alebo e-mailovým kontaktovaním nám udeľujete súhlas na spracovanie osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov v takom prípade je „poskytnutie základných informácii o želanom zákroku“ – tento účel zahŕňa informovanie možného klienta o mieste výkonu estetického zákroku a podmienkach jeho výkonu, ako aj poskytnutie ďalších súvisiacich informácií možnému klientovi.  

Právnym základom spracovania je Vami udelený súhlas. Pre prípad, že by ste vo formulári uviedli aj údaje, týkajúce sa zdravia, súhlas s ich spracovaním je výslovný, ako požaduje čl. 9 ods. 1 písm. a) GDPR. 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na daný účel po dobu najviac jedného roka po doručení formulára a/alebo od telefonického/e-mailového kontaktovania. 

Kategórie osobných údajov spracúvané na tento účel sú: údaje z formulára, fotografia (ak bola zaslaná), údaje zaslané e-mailom alebo poskytnuté telefonicky. 

Odvolanie súhlasu: Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to zaslaním emailu na adresu  info@peterziak.com s uvedením mena, priezviska a textu: „Odvolávam súhlas udelený na účely „poskytnutia základných informácii o želanom zákroku“  alebo listom s rovnakým textom zaslaným na adresu Spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním. 

Ďalšie Vaše práva: Máte aj ďalšie práva dotknutej osoby, ktoré sú uvedené v časti 7 tejto informácie. 

2. Informácie o cookies  

Účel Pri návšteve našej webovej stránky sa môžu do vášho zariadenia ukladať malé súbory – cookies. Tieto slúžia buď na to, aby stránka správne a optimálne fungovala na vašom zariadení (tzv. nevyhnutné cookies) alebo na to, aby si Spoločnosť mohla robiť štatistické a analytické zisťovania o návštevníkoch stránky a ich správaní na stránke (tzv. dobrovoľné cookies).  

Právnym základom je pre nevyhnutné cookies oprávnený záujem Spoločnosti na správnom fungovaní informačnej stránky. Pre dobrovoľné cookies je nimi súhlas udelený návštevníkom stránky.  

Nastavenia súborov cookies 

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome atď.) podporujú správu súborov cookie. V nastaveniach webového prehliadača môžete jednotlivé súbory cookie manuálne odstrániť, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie, prípadne blokovať alebo povoliť iba pre jednotlivé webové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že všetky oblasti našej stránky si zachovajú svoju zamýšľanú funkciu. 

Pokyny na blokovanie a mazanie súborov cookies z najčastejšie používaných prehliadačov nájdete tu: 

Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk 

Internet Explorer a Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442 

Safari (Mac): https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

Cookies ktoré používame (kategórie osobných údajov, podrobný účel, príjemcovia cookies (okrem Spoločnosti) a doby spracúvania pre cookies sú v nasledovnej tabuľke: 

Cookie/označenie   Nevyhnutné (N) alebo dobrovoľné (D)  Údaje/účel   Doba spracúvania údajov   Príjemcovia  
_ga  Používa sa na rozlišovanie užívateľov Bližšie informácie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008  Nástroj na odmietnutie cookies:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout   24 mesiacov  Google1  
_gid  Používa sa na rozlišovanie užívateľov Bližšie informácie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008  Nástroj na odmietnutie cookies:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout   24 hodín  Google  
_gat  Používa sa na zrýchlenie odozvy web stránky. Ak je Google Analytics nasadený prostredníctvom Správcu značiek Google, tento súbor cookie bude mať názov _dc_gtm_ <property-id>. Bližšie informácie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008  Nástroj na odmietnutie cookies:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout   1 minúta  Google 
_gac_<property-id>  Obsahuje informácie o používateľovi týkajúce sa reklamnej kampane Google Adwords Bližšie informácie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008  Nástroj na odmietnutie cookies:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout   90 dní  Google  
rc::c  Rozpoznáva ľudské návštevníka od robota  Session  Google 

Odvolanie súhlasu: Súhlas, ktorý ste udelili, môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavení vášho internetového prístupu.  

Námietka Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať. Práva si môžete uplatniť emailom na info@peterziak.com

Ďalšie Vaše práva. Máte aj ďalšie práva dotknutej osoby, ktoré sú uvedené v časti 7 tejto informácie. 

3. Zmluvní partneri – fyzické osoby alebo kontaktné osoby zmluvných partnerov  

Účel Ak sú našimi zmluvnými partnermi, napríklad dodávateľmi či poskytovateľmi služieb, fyzické osoby, musíme spracúvať ich osobné údaje na účely uzavretia a plnenia zmluvy a plnenia zákonných povinností (najmä podľa zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov a zákona o archívoch a iných právnych predpisov). Musíme tiež spracúvať osobné údaje osôb, ktoré konajú v mene našich zmluvných partnerov (štatutári, vedúci zamestnanci) alebo sú ich kontaktnými osobami podľa zmluvy na účely plnenia zmluvných povinností podľa našich zmlúv, kontaktovanie zmluvných partnerov a evidencie dokladov, na ktorých sú ich údaje uvedené v zmysle právnych predpisov. V prípade, že je to nevyhnutné na uplatňovanie, preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Spoločnosti, spracúvame osobné údaje aj na tento účel.  

Právnym základom je pre zmluvných partnerov – fyzické osoby zmluva, pre všetky dotknuté osoby podľa tohto bodu potom zákon, ak ukladá povinnosť evidovať alebo vykazovať doklady, na ktorých sú ich osobné údaje uvedené, inak  oprávnený záujem Spoločnosti na plnení zmluvných a zákonných povinností prípadne na kontaktovaní zmluvných partnerov prostredníctvom kontaktnej osoby a oprávnený záujem Spoločnosti – uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov.  

Kategórie osobných údajov: Spracúvame osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, funkcia (pozícia), telefón, email, prípadne iný kontaktný údaj.  

Doba spracúvania Osobné údaje spracúvame pre právny základ prípravy zmluvy a plnenia zmluvných povinností po dobu trvania zmluvy. pre právny základ uplatňovania, preukazovania a obhajovania právnych nárokov po dobu 4 rokov, pre právny základ plnenia zákonných povinností po dobu požadovanú právnym predpisom, pre ostatné účely po dobu 1 roka od ich poskytnutia.  

Námietka Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať. Práva si môžete uplatniť emailom na info@peterziak.com

Ďalšie Vaše práva. Máte aj ďalšie práva dotknutej osoby, ktoré sú uvedené v časti 7 tejto informácie. 

4. Iné 

Pokiaľ nepatríte do žiadnej kategórie, alebo si nie ste istí, do ktorej patríte a zároveň máte za to, že spracúvame Vaše osobné údaje, prosím, kontaktujte nás emailom na info@peterziak.com. 

5.Právo namietať  

Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto osobných údajov. Práva si môžete uplatniť emailom na adrese info@peterziak.com alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu. 

Ak spracúvame osobné údaje na základe právneho základu oprávneného záujmu máme vyhotovený test proporcionality oprávneného záujmu, ktorý môžeme na požiadanie sprístupniť na základe žiadosti zaslanej na adresu info@peterziak.com alebo listom zaslaným poštou na našu adresu. 

6. Právo na odvolanie súhlasu 

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať emailom na adrese info@peterziak.com alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním. 

7. Vaše ďalšie práva 

Právo na prístup 

Máte právo vedieť, aké údaje, na aké účely o Vás spracúvame a komu ich poskytujeme, ako aj ďalšie informácie (právo na prístup). Ak chcete tieto informácie alebo chcete získať kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o vás máme, kontaktujte nás, prosím, na nižšie uvedenej adrese. Pred reakciou na Vašu žiadosť vás môžeme požiadať o overenie Vašej totožnosti a poskytnutie ďalších informácií o Vašej žiadosti. Budeme sa snažiť reagovať v primeranej časovej lehote a v každom prípade v rámci lehôt stanovených zákonom. 

Právo na opravu, aktualizáciu 

Pri poskytovaní údajov je Vašou zodpovednosťou zaistiť, že poskytnete pravdivé, presné a úplné informácie a že ich budete udržiavať aktuálne. Svoje osobné údaje môžete tiež aktualizovať, a to tak, že nás kontaktujete pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. Máte právo žiadať, aby sme Vaše údaje opravili, ak sú nesprávne alebo doplnili, ak nie sú úplné. Nezabudnite pre taký prípad vo svojej prvotnej korešpondencii uviesť svoje meno, používateľské meno (ak ide o účet) a poštové smerovacie číslo, alebo meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o údaje, ktoré spracúvame pre účely poskytovania služieb; to nám pomôže ochrániť podrobnosti a preferencie, týkajúce sa Vašich údajov pred neoprávneným prístupom. 

Právo na obmedzenie spracúvania 

Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke, alebo v prípadoch, kedy naša spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebujete ich vy na uplatňovanie práv. 

Právo na výmaz a právo na zabudnutie 

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, najmä v prípadoch, keď uplynie doba alebo skončí účel, na ktorý sme ich spracúvali alebo je ich spracúvanie protizákonné, alebo ste úspešne namietali voči spracúvaniu, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. 

Právo na prenosnosť 

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenositeľnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi). Ak je to technicky možné, môžete žiadať, aby sme údaje priamo preniesli novému prevádzkovateľovi. 

Právo podať sťažnosť 

Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na príslušnom úrade podľa Vášho obvyklého bydliska či miesta práce. 

Uplatnenie práv 

Vaše práva si môžete uplatniť kedykoľvek e-mailom na adrese  info@peterziak.com, alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu. 

8. Používanie Webu neplnoletými osobami 

Ak máte menej ako 16 rokov, pred tým, ako nám poskytnete informácie prostredníctvom nášho Webu, získajte povolenie svojho rodiča/opatrovníka. Používatelia bez tohto súhlasu nemajú oprávnenie, aby nám poskytli informácie, a v prípade, že tak urobia, hneď ako to zistíme, prestaneme spracovávať ich informácie. 

9. Kontaktné údaje 

BLUEMEDICAL s.r.o.,  

so sídlom Belániková 2, 841 04 Bratislava  

IČO: 52 729 893 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 141940/B  

e-mail: info@peterziak.com 

mobil: +421 907 033 333 

Znenie súhlasu

Kliknutím na odkaz súhlasím udeľuje používateľ elektronického zariadenia prevádzkovateľovi BLUEMEDICAL s.r.o. (ďalej ako „BLUEMEDICAL„) súhlas s tým, aby boli do jeho zariadenie uložené cookies, pomocou ktorých BLUEMEDICAL a iní príjemcovia uvedení v tabuľke získava a spracúva údaje na účely a na dobu uvedené v tabuľke, ktorá sa Vám rozbalí po rozkliknutí linku tu. Súhlas možno kedykoľvek odvolať, pre odvolanie súhlasu nás kontaktuje emailom na info@peterziak.com alebo upravte nastavenia v svojom zariadení. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Bližšie informácie o cookie nájdete tu.