Ochrana osobných údajov

Spoločnosť BLUEMEDICAL s.r.o., Belániková 2, 841 04 Bratislava, IČO: 52 729 893, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 141940/B (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „BLUEMEDICAL“) týmto poskytuje dotknutým osobám, vrátane  návštevníkov jej webovej lokality www.peterziak.com (ďalej len „Web“) informácie pre dotknuté osoby v zmysle čl. 13-15 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“ alebo „GDPR“). Spoločnosť je prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 bod 7 Nariadenia. BLUEMEDICAL prevádzkuje zdravotnícke zariadenie zamerané na jednodňovú chirurgiu v odbore plastická chirurgia na adrese Jelačičova 8, 821 08 Bratislava. 

1. Klienti zdravotnej starostlivosti 

Ak ste klientom zdravotnej starostlivosti poskytovanej našou Spoločnosťou týkajú sa Vás tieto informácie: 
Spracúvané údaje, právny základ, účely a doby spracúvania  
Údaje zdravotnej dokumentácie  Pri konzultáciách, vyšetreniach a zákrokoch zbiera a spracúva naša Spoločnosť osobné údaje na  účely vedenia zdravotnej dokumentácie na právnom základe zákona – najmä ustanovenia §18 ods. 1 Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, a to v rozsahu podľa § 19 uvedeného zákona a jeho ďalších ustanovení.  Na toto  spracúvanie sa vzťahuje výnimka podľa čl. 9 ods. 2 písm. h) Nariadenia. Ich poskytnutie je povinné. Tieto údaje uchovávame na dobu, určenú právnymi predpismi, v súčasnosti je to 20 rokov od posledného ošetrenia.  
Údaje zmluvnej dokumentácie  Na právnom základe zmluvy a na účely prípravy a plnenia zmluvy a poskytovania v zmluve dohodnutých služieb a zákrokov, spracúvame osobné údaje uvedené v zmluve, teda meno, priezvisko titul, adresa  trvalého bydliska, dátum narodenia, kontaktné údaje (email a telefón) a údaje o dohodnutých službách. Na uvedený účel spracúvame údaje počas trvania zmluvy alebo do skončenia rokovaní o zmluve, ak zmluva nie je uzavretá. Po skončení zmluvy budeme tieto údaje spracúvať iba ak to bude potrebné na účely a na právnom základe oprávneného záujmu preukazovania a obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa, a to po dobu najviac 4 rokov od prvej možnosti uplatnenia práva, obvykle teda 4 roky od poslednej návštevy a v prípade, že o nárokoch prebieha akékoľvek konanie, tak do úplného vyriešenia nárokov. Voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu máte právo namietať. 
Manažment služieb objednávania Na účely manažmentu služieb, objednávania ošetrení a zabezpečení dostupnosti pracovníka Spoločnosti v dohodnutom čase, spracúvame osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, kontaktné údaje, čas objednania, objednané služby a ošetrujúci lekár alebo iný pracovník prostredníctvom systému manažmentu služieb. Právnym základom uvedeného spracúvania je zmluva prípadne oprávnený záujem prevádzkovateľa a klienta na objednaní klienta na konkrétny termín a zabezpečenie dostupnosti termínu. Osobné údaje na tejto účel spracúvame v informačnom systéme našej Spoločnosti.  
Účtovná agenda a dane  Na účely daňovej evidencie a účtovníctva, na právnom základe zákonnej povinnosti (najmä na základe zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve) spracúvame osobné údaje uvedené v zmluvách a platobných dokladoch po dobu určenú predpismi, spravidla 10 rokov.  
Štatistika, výskum, archivovanie  Na účely archivácie, vedeckého výskumu či na štatistické účely môžeme spracúvať osobné údaje v potrebnom rozsahu na právnom základe zákona, a to najmä osobné údaje uvedené v zmluvách a platobných dokladoch. Na tieto účely spracúvame na dobu určenú predpismi, na účely internej archivácie najdlhšie 20 rokov.  
Marketing  Na účely marketingu spracúvame osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa a prípadne iné kontaktné údaje na právnom základe súhlasu, do jeho odvolania. Poskytnutie súhlasu dobrovoľné. Ak už ste naším klientom, môžeme Vaše kontaktné osobné údaje použiť na marketing aj na právnom základe oprávneného záujmu. Na právnom základe oprávneného záujmu spracúvame údaje najviac 5 rokov od vašej poslednej návštevy a toto spracovanie je predmetom práva namietať. Osobné údaje na účel marketingu spracúvame v informačnom systéme našej Spoločnosti.  
Zdroje údajov  Okrem údajov, ktoré nám poskytne klient, spracúvame osobné údaje získané od poskytovateľov laboratórnych služieb alebo špecializovaných vyšetrení (laboratórne výsledky a rozbory), iných lekárov (diagnózy, lekárske správy, vrátane údajov o zdravotnom stave), zdravotnej poisťovne alebo komerčnej poisťovne (údaje o poistení) alebo rezervačnej agentúry (identifikačné údaje, kontaktné údaje). Spracúvame aj údaje, ktoré sami zistíme pri výkone zdravotnej starostlivosti alebo plnení našej zmluvy. 
Kategórie sprostredkovateľov či iných príjemcov údajov: Pri poskytovaní služieb a správe Spoločnosti sa občas obraciame na spolupracovníkov a odborníkov a tí môžu mať prístup aj k Vašim osobným údajom. Ide najmä o tieto služby a týchto spolupracovníkov:  
Externí pracovníci externí zdravotnícki pracovníci (najmä údaje potrebné na ošetrenie, vyšetrenie), externí koordinátori a asistenti klientskej starostlivosti (najmä identifikačné údaje, rezervácie termínov, informácie o termínoch a ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkoch). 
Prijímanie platieb správca platobného terminálu, poskytovateľ služieb fiškálnej pokladne (najmä údaje z platobnej karty, identifikácie platiteľa a poplatku). 
Vnútorná správa prevádzkovateľ zdravotníckeho softvéru, poskytovateľ dátového úložiska, externá účtovná spoločnosť, externé rezervačné agentúry(údaje uložené v elektronických úložiskách a softvéroch, údaje zo zmluvy s agentúrou).   
Právne nároky spoločnosti, zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok, daňoví a finanční poradcovia, právni poradcovia (identifikačné údaje, údaje o právach a povinnostiach, údaje o pohľadávkach, údaje potrebné  preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).  
Vaše údaje okrem toho poskytujeme alebo sprístupňujeme orgánom verejnej správy, ak nám to ukladá zákon alebo iným poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti, ak je to potrebné na poskytnutie našich služieb.  
Prenosy  Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii.  
Odvolanie súhlasu  Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať emailom na adrese info@peterziak.com alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním. 
Námietka  Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Práva si môžete emailom na info@peterziak.com alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti. 
Ďalšie Vaše práva Máte aj ďalšie práva dotknutej osoby, ktoré sú uvedené v časti 9 tejto informácie.  
 

2. Využitie online formuláru na Webe   

Ak ste vyplnili webový formulár na našej stránke a požiadali ste o konzultáciu o zamýšľanom zákroku, tento formulár bude spracovaný iba ak ste nám zároveň udelili súhlas na spracovanie osobných údajov, inak bude zlikvidovaný bez spracovania.  

Účelom spracovania osobných údajov v takom prípade je „konzultácia s lekárom na diaľku“ – tento účel zahŕňa posúdenie informácií z dotazníka a prípadne aj pripojených fotografií a informovanie možného klienta zo strany Spoločnosti o vhodnom zákroku, ako aj poskytnutie ďalších informácií možnému klientovi o podmienkach zákroku.  

Právnym základom spracovania je Vami udelený súhlas.  Pre prípad, že by ste vo formulári uviedli aj údaje, týkajúce sa zdravia, súhlas s ich spracovaním je výslovnýako požaduje čl. 9 ods. 1 písm. a) GDPR. 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na daný účel po dobu najviac jedného roka po doručení formulára. 

Kategórie osobných údajov spracúvané na tento účel sú: údaje z formulára, fotografia (ak bola zaslaná). 

Odvolanie súhlasu: Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to zaslaním emailu na adresu  info@peterziak.com s uvedením mena, priezviska a textu: „Odvolávam súhlas udelený na účely konzultácie s chirurgom na diaľku“ alebo listom s rovnakým textom zaslaným na adresu Spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním. 

Ďalšie Vaše právaMáte aj ďalšie práva dotknutej osoby, ktoré sú uvedené v časti 9 tejto informácie. 

3. Marketing 

Na odoberanie  marketingových oznamov Spoločnosti, musí dať osoba, ktorá nie je klientom Spoločnosti najskôr svoj súhlas na to aby bola zaradená v osobitnej marketingovej evidencii. 

Účelom je zasielanie reklamných a marketingových oznamov a dôležitých oznamov o činnosti Spoločnosti. Klientom je možné zasielať tieto oznamy aj bez výslovného súhlasu, to však využívame iba pre dôležité oznamy. Doba spracúvania je doba, na ktorý bol súhlas udelený, ak v ňom nie je uvedená tak do odvolania súhlasu.  V prípade zasielania dôležitých oznamov sa budú na základe oprávneného záujmu spracúvať po dobu 2 rokov od poslednej návštevy kliniky alebo do podania námietky. 

Právnym základom pre zasielanie reklamných a marketingových oznamov je súhlas dotknutej osoby a pre zasielanie dôležitých informácií klientom je oprávnený záujem. 

Kategórie osobných údajov ktoré poskytuje dotknutá osoba sú: meno a priezvisko, e-mail, tel. číslo a adresa. 

Príjemcovia: Osobné údaje sú spracovávané nielen u nás, ale aj našimi externými poskytovateľmi, zmluvnými partnermi, s ktorými máme riadne uzatvorené zmluvné vzťahy o tom ako sú spracovávané Vaše údaje. Jedná sa najmä o poskytovateľa webovej domény, dodávateľa webovej stránky, spracovateľa účtovníctva a pod. 

Odvolanie súhlasu: Súhlas, ktorý ste udelili môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na adresu  info@peterziak.com s uvedením mena, priezviska a textu: „Odvolávam súhlas udelený na marketingové účely.“ Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.  

Námietka Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať. Práva si môžete uplatniť emailom na info@peterziak.com

Ďalšie Vaše práva. Máte aj ďalšie práva dotknutej osoby, ktoré sú uvedené v časti 9 tejto informácie. 

4. Informácie o cookies  

Účel Pri návšteve našej webovej stránky sa môžu do vášho zariadenia ukladať malé súbory – cookies. Tieto slúžia buď na to, aby stránka správne a optimálne fungovala na vašom zariadení (tzv. nevyhnutné cookies) alebo na to, aby si Spoločnosť mohla robiť štatistické a analytické zisťovania o návštevníkoch stránky a ich správaní na stránke (tzv. dobrovoľné cookies).  

Právnym základom je pre nevyhnutné cookies oprávnený záujem Spoločnosti na správnom fungovaní informačnej stránky. Pre dobrovoľné cookies je nimi súhlas udelený návštevníkom stránky.  

Nastavenia súborov cookies 

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome atď.) podporujú správu súborov cookie. V nastaveniach webového prehliadača môžete jednotlivé súbory cookie manuálne odstrániť, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie, prípadne blokovať alebo povoliť iba pre jednotlivé webové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že všetky oblasti našej stránky si zachovajú svoju zamýšľanú funkciu. 

Pokyny na blokovanie a mazanie súborov cookies z najčastejšie používaných prehliadačov nájdete tu: 

Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk 

Internet Explorer a Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442 

Safari (Mac): https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

Cookies ktoré používame (kategórie osobných údajov, podrobný účel, príjemcovia cookies (okrem Spoločnosti) a doby spracúvania pre cookies sú v nasledovnej tabuľke: 

Cookie/označenie  Nevyhnutné (N) alebo dobrovoľné (D) Údaje/účel  Doba spracúvania údajov  Príjemcovia  
_ga Používa sa na rozlišovanie užívateľov Bližšie informácie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008  Nástroj na odmietnutie cookies:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  24 mesiacov Google1  
_gid Používa sa na rozlišovanie užívateľov Bližšie informácie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008  Nástroj na odmietnutie cookies:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  24 hodín Google  
_gat Používa sa na zrýchlenie odozvy web stránky. Ak je Google Analytics nasadený prostredníctvom Správcu značiek Google, tento súbor cookie bude mať názov _dc_gtm_ <property-id>. Bližšie informácie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008  Nástroj na odmietnutie cookies:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  1 minúta Google 
_gac_<property-id> Obsahuje informácie o používateľovi týkajúce sa reklamnej kampane Google Adwords Bližšie informácie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008  Nástroj na odmietnutie cookies:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  90 dní Google  
rc::c Rozpoznáva ľudské návštevníka od robota Session Google 

Odvolanie súhlasu: Súhlas, ktorý ste udelili, môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavení vášho internetového prístupu.  

Námietka Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať. Práva si môžete uplatniť emailom na info@peterziak.com

Ďalšie Vaše práva. Máte aj ďalšie práva dotknutej osoby, ktoré sú uvedené v časti 9 tejto informácie. 

5. Zmluvní partneri – fyzické osoby alebo kontaktné osoby zmluvných partnerov  

Účel Ak sú našimi zmluvnými partnermi, napríklad dodávateľmi či poskytovateľmi služieb, fyzické osoby, musíme spracúvať ich osobné údaje na účely plnenia zmluvy a plnenia zákonných povinností (najmä podľa zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov a zákona o archívoch a iných právnych predpisov). Musíme tiež spracúvať osobné údaje osôb, ktoré konajú v mene našich zmluvných partnerov (štatutári, vedúci zamestnanci) alebo sú ich kontaktnými osobami podľa zmluvy na účely plnenia zmluvných povinností podľa našich zmlúv, kontaktovanie zmluvných partnerov a evidencie dokladov, na ktorých sú ich údaje uvedené v zmysle právnych predpisov. V prípade, že je to nevyhnutné na uplatňovanie, preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Spoločnosti, spracúvame osobné údaje aj na tento účel.  

Právnym základom je pre zmluvných partnerov – fyzické osoby zmluva, pre všetky dotknuté osoby podľa tohto bodu potom zákon, ak ukladá povinnosť evidovať alebo vykazovať doklady, na ktorých sú ich osobné údaje uvedené a oprávnený záujem Spoločnosti na plnení zmluvných a zákonných povinností prípadne na kontaktovaní zmluvných partnerov prostredníctvom kontaktnej osoby a oprávnený záujem Spoločnosti – uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov.  

Kategórie osobných údajov: Spracúvame osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, funkcia (pozícia), telefón, email, prípadne iný kontaktný údaj.  

Doba spracúvania Osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvy, v ktorej sú uvedené alebo na plnenie ktorej sa využívajú. Po skončení zmluvy spracúvame tieto osobné údaje ešte počas premlčacej doby nárokov (spravidla 4 roky) na účely obhajovania, preukazovania a uplatňovania právnych nárokov, prípadne, ak sa počas takej doby začalo alebo hrozí konanie o nárokoch alebo povinnostiach Spoločnosti, tak až do skončenia takého konania a úplného vyriešenia všetkých nárokov. Osobné údaje na dokladoch a písomnostiach, na ktoré sa vzťahuje povinná evidencia alebo archivácia, sa ďalej uchovávajú po dobu trvania doby archivácie alebo evidencie.  

Námietka Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať. Práva si môžete uplatniť emailom na info@peterziak.com

Ďalšie Vaše práva. Máte aj ďalšie práva dotknutej osoby, ktoré sú uvedené v časti 9 tejto informácie. 

6. Iné 

Pokiaľ nepatríte do žiadnej kategórie, alebo si nie ste istí, do ktorej patríte a zároveň máte za to, že spracúvame Vaše osobné údaje, prosím, kontaktujte nás emailom na info@peterziak.com. 

7.Právo namietať  

Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto osobných údajov. Práva si môžete uplatniť emailom na adrese info@peterziak.com alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu. 

Na účel obhájenia oprávneného záujmu máme vyhotovený test oprávneného záujmu tzv. test proporcionality oprávneného záujmu, ktorý môžeme na požiadanie sprístupniť na základe žiadosti zaslanej na adresu info@peterziak.com alebo listom zaslaným poštou na našu adresu. 

8. Právo na odvolanie súhlasu 

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať emailom na adrese info@peterziak.com alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním. 

9. Vaše ďalšie práva 

Právo na prístup 

Máte právo vedieť, aké údaje, na aké účely o Vás spracúvame a komu ich poskytujeme, ako aj ďalšie informácie (právo na prístup). Ak chcete tieto informácie alebo chcete získať kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o vás máme, kontaktujte nás, prosím, na nižšie uvedenej adrese. Pred reakciou na Vašu žiadosť vás môžeme požiadať o overenie Vašej totožnosti a poskytnutie ďalších informácií o Vašej žiadosti. Budeme sa snažiť reagovať v primeranej časovej lehote a v každom prípade v rámci lehôt stanovených zákonom. 

Právo na opravu, aktualizáciu 

Pri poskytovaní údajov je Vašou zodpovednosťou zaistiť, že poskytnete pravdivé, presné a úplné informácie a že ich budete udržiavať aktuálne. Svoje osobné údaje môžete tiež aktualizovať, a to tak, že nás kontaktujete pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. Máte právo žiadať, aby sme Vaše údaje opravili, ak sú nesprávne alebo doplnili, ak nie sú úplné. Nezabudnite pre taký prípad vo svojej prvotnej korešpondencii uviesť svoje meno, používateľské meno (ak ide o účet) a poštové smerovacie číslo, alebo meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o údaje, ktoré spracúvame pre účely poskytovania služieb; to nám pomôže ochrániť podrobnosti a preferencie, týkajúce sa Vašich údajov pred neoprávneným prístupom. 

Právo na obmedzenie spracúvania 

Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke, alebo v prípadoch, kedy naša spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebujete ich vy na uplatňovanie práv. 

Právo na výmaz a právo na zabudnutie 

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, najmä v prípadoch, keď uplynie doba alebo skončí účel, na ktorý sme ich spracúvali alebo je ich spracúvanie protizákonné, alebo ste úspešne namietali voči spracúvaniu, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. 

Právo na prenosnosť 

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenositeľnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi). Ak je to technicky možné, môžete žiadať, aby sme údaje priamo preniesli novému prevádzkovateľovi. 

Právo podať sťažnosť 

Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na príslušnom úrade podľa Vášho obvyklého bydliska či miesta práce. 

Uplatnenie práv 

Vaše práva si môžete uplatniť kedykoľvek e-mailom na adrese  info@peterziak.com, alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu. 

10. Používanie Webu neplnoletými osobami 

Ak máte menej ako 16 rokov, pred tým, ako nám poskytnete informácie prostredníctvom nášho Webu, získajte povolenie svojho rodiča/opatrovníka. Používatelia bez tohto súhlasu nemajú oprávnenie, aby nám poskytli informácie, a v prípade, že tak urobia, hneď ako to zistíme, prestaneme spracovávať ich informácie. 

11. Kontaktné údaje 

BLUEMEDICAL s.r.o.,  

so sídlom Belániková 2, 841 04 Bratislava  

IČO: 52 729 893 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 141940/B  

Adresa prevádzky: Jelačičova 8, 821 08 Bratislava (Agel Clinic) 

e-mail: info@peterziak.com 

mobil: +421 907 033 333 

Znenie súhlasu

Kliknutím na odkaz súhlasím udeľuje používateľ elektronického zariadenia prevádzkovateľovi BLUEMEDICAL s.r.o. (ďalej ako „BLUEMEDICAL„) súhlas s tým, aby boli do jeho zariadenie uložené cookies, pomocou ktorých BLUEMEDICAL a iní príjemcovia uvedení v tabuľke získava a spracúva údaje na účely a na dobu uvedené v tabuľke, ktorá sa Vám rozbalí po rozkliknutí linku tu. Súhlas možno kedykoľvek odvolať, pre odvolanie súhlasu nás kontaktuje emailom na info@peterziak.com alebo upravte nastavenia v svojom zariadení. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Bližšie informácie o cookie nájdete tu.